BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: „Komunkacija i lični razvoj”.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo,  25.06. 2024. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici u organima uprave u Federaciji BiH koji rade u kadrovskim jedinicama na poslovima razvoja ljudskih resursa, te ostali zainteresovani državni službenici i namještenici.

Svrha programa: Polaznici će kroz diskusiju i predavanje biti osposobljeni da prepoznaju vrste komunikacije, da praktično primjenjuju komunikacijske vještine i tehnike za poboljšanje iste, biti osposobljeni da donose kvalitetnije odluke u svom ličnom i profesionalnom razvoju, te da na kvalitetniji način poslože prioritete u svom životu

Sadržaj:

Modul 1: Komunikacija

Modul 2: Komunikacijske vještine

Modul 3: Lični i personalni razvoj

Metodološki okvir: Interaktivna radionica uz korištenje PPT, diskusija, praktične vježbe i praktično rješavanje zadataka.


Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona i Posavske županije/Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

    1.Organi državne službe Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona ili

     2.Organi državne službe Posavske županije/Posavskog kantona

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: 

Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijave je: 18.06.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba