BHS

Osnovne informacije

Sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja uređeno je Uredbom o sticanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja („Službene novine Fedracije BiH“, broj: 97/21). Status realizatora mogu steći osobe koje su uposlene u organima državne službe, vanjski konsultanti, predavači sa visokoškolskih ustanova.

Selekcija realizatora je postupak kojim se utvrđuje ispunjenost kriterija za sticanje statusa realizatora u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja uposlenika u organima državne službe u Federaciji BiH. Po objavljenom javnom pozivu, selekciju provodi Stručna komisija koju na prijedlog Agencije imenuje Vlada Federacije BiH,a sve u cilju obezbjeđenja najboljih realizatora-predavača, koji pored relevantnog znanja i praktičnog iskustva u stručnim oblastima za koje sprovode programe stručnog usavršavanja, posjeduju i vještine prenosa znanja odraslim.

Listu realizatora predlaže Stručna komisija, a donosi je direktor Agencije. Lista se vodi u elektronskom obliku, javno je dostupna i interoperabilno je povezana sa Registrom zaposlenih koji vodi i ažurira Agencija, uz pomoć informatičke web aplikacije. Lista se objavljuje na web stranici Agencije i obavezno sadrži: ime i prezime, te oblast stručnog usavršavanja.

Angažman realizatora vrši se sa utvrđene Liste. Izuzetno, Agencija može angažirati i druga lica za realizaciju programa iz oblasti za koje nema izabranih realizatora, pod uslovom da ispunjavaju propisane kriterije za sticanje statusa realizatora. U postupku izbora realizatora sa Liste, kod prvog angažmana, u obzir se uzima broj ostvarenih bodova koji je utvrđen prilikom vrednovanja propisanih kriterija, koje je provela Stručna komisija. Kod ponovnog angažmana pored ostvarenih bodova, u obzir se uzima i evaluacija polaznika i izvještaj o vrednovanju izvedenog programa od strane predstavnika Agencije, sa prethodno održanih programa stručnog usavršavanja

Akreditacija i sistematičan pristup kod angažmana realizatora omogućili su da naše programe karakterišu stručni predavači sa bogatim praktičnim iskustvom koji su uvijek spremni da daju odgovore na postavljena pitanja, efikasan prenos znanja i mogućnost uspostavljanja interaktivnih kontakata sa polaznicima obuka. Prosječna ocjena realizatora u prethodnom periodu je preko 4,5 (na skali od 1 do 5). U nastavku nekoliko povratnih informacija o cjelokupnoj organizaciji stručnog usavršavanja:

HR AKADEMIJA

  • Što se tiče organizacije sve pohvale, uopće nemam primjedbi. Za nove obuke bi ipak predložio koncept sa više interakcije sa učesnicima, obavezna razmjena iskustava. najmanje 50% teorije, a 50% vježbe. Sviđa mi se koncept ulazno - izlaznih testova.To nas obavezuje u toku predavanja da se više koncentrišemo. Još jedno hvala što ste me odabrali za učesnika akademije, i mislim da je u svakom slučaju bilo izuzetno korisno za one koji na bilo koji način upravljaju ljudima.
  • Prije svega hvala Agenciji na izuzetnom petodnevnom programu obuke. Bilo bi lijepo kada bi Agencija organizovala više ovakvih ili sličnih programa iz razloga što kroz ovakav vid obuka učimo, a također razmjenjujemo iskustva sa drugim kolegama.
  • Obzirom da nisam pravnik ni ekonomista po struci, obuka mi je dobro došla da savladam određene vještine koje mi pomažu u boljem razumijevanju, a kasnije i provođenju određenih aktivnosti u oblastima koje smo prošli na obuci.
  • Mišljenja da upravljanje ljudskim resursima ne podrazumijeva samo kadrovski rješavati njihovu angažovanost, nego i sposobnost rukovodilaca da mogu upravljati ljudskim resursima od planiranja, pronalaženja, angažovanja, kvalitetno raspoređivanje postojećih resura unutar svoje organizacije, motivacija, njihovo vođenje, njihova zaštita, unapeđenje i sl.

INDIVIDUALNI KOUČING - PSIHOLOGIJA LIDERSTVA U DOBA COVID-A

  • Iskreno, nisam očekivala ovakav vid obuke. Mislila sam da će to biti klasična predavanja koja će dovesti do daljeg obučavanja i osposobljavanja u navedenoj oblasti, ali me je jako iznenadio ovakav vid obuke.
  • Gđa Emina Muharemović je odlična u svom radu i zaslužuje sve pohvale. Preporučujem da se program obuke nastavi po sistemu individualnog rada za kojeg smatram da može dati najbolje rezultate. Program može, ali ne mora nužno biti ograničen na službenike koji se bave poslovima rukovođenja. Smatram da bi bio od koristi općenito za sve državne službenike i namještenike.

V CIKLUS PROGRAMA ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE

  • Polaznici smatraju da je prvi modul KOMUNIKACIJA bio najefektniji dio programa koji je u potpunosti odgovorio njihovim očekivanjima, a evidentno je da su unapređene komunikacijske vještine. Realizatori su u potpunosti prilagodili predavanje strukturi polaznika i sa veoma korisnim savjetima su pristupili svakom pojedincu.

 

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

206
POPULARNO
;