BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, planira realizaciju jednodnevnog programa na temu “Odgovor na prirodne i druge nesreće u jedinicama lokalne samouprave”

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 12. oktobar 2023. godine, sa početkom u 10 sati. 

Ciljna grupa: Zaposlenici koji rade na poslovima civilne zaštite u službi civilne zaštite, kao i drugim službama za upravu (članovi štaba civilne zaštite JLS).

Očekivani ishodi:

Postignut zadovoljavajući stepen razumjevanja organizacije i funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja u JLS u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće; Sticanje znanja i vještina te unapređenje stručnih kompetencija članova štaba civilne zaštite u JLS u odgovoru na prirodne ili druge nesreće; Utvrđivanje jasnih preporuka za efikasnije djelovanje štaba civilne zaštite i boljih rješenja po pitanju korištenja sredstava posebne naknade

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu prezentaciju i praktične vježbe.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s .   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/   

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

6. Zaposlenici  organa uprave iz Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona, koji nisu u sistemu Registra (HRMIS aplikacije), prilikom kreiranja Korisničkog naloga u polje Zaposlen u organu državne službe upisuju "Ne". 

7. Agencija trenutno vrši određene intervencije na funkcionalnostima sistema, kako bi omogućila svim korisnicima  da prilikom prijave imaju mogućnost izabrati tačan naziv organa državne službe/javne službe u kojem su zaposleni.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 09.10.2023. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.