BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, planira realizaciju jednodnevnog online programa stručnog usavršavanja na temu “Procjena rizika od korupcije u propisima “.

Mjesto i datum održavanja: Online, putem Zoom platforme, 28. septembar 2023. godine

Ciljna grupa: uposlenici Federalne uprave za inspekcijske poslove (rukovodeći i ostali državni službenici)

Sadržaj programa: 

- koruptivni rizici u pravnoj regulativi, 

- koruptivni rizici i procjena koruptivnih rizika kod provedbe pravnih propisa – indikacije pravnih odredbi, odsustvo ili deficitarnost u mjerama prevencije/suzbijanja koruptivnog učinka, neusklađenost pravnih propisa i mogući koruptivni učinak,

- koruptivni rizici i interni propisi,

- regulatorni koruptivni rizik i konkretna korupcija – diskreciona ovlaštenja, transparentnost, odgovornost,

- moguće posljedice regulatornih područja podložnih korupciji s osvrtom na rad inspekcijskih organa,

- etički izazovi i jačanje integriteta.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 25.09.2023. godine

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba i na broj telefona: 033/407-388.