BHS

Okrugli stol „Službenički sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine“

Dana 07.05.2024. godine u Sarajevu, Federalno ministarstvo pravde je, u saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, organizovalo Okrugli stol na temu „Službenički sistem u Federaciji BiH“.

Cilj održavanja ovog događaja je nastavak aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem zajedničkih principa zakonodavnog okvira te predstavljanje preporuka Evropske komisije i Posebne grupe za reformu javne uprave u dijelu koji se odnosi na harmonizaciju zakona o državnoj službi u Federaciji BiH. 

U uvodnom obraćanju prisutnim su se obratili federalni ministar pravde, gdin Vedran Škobić, direktor Agencije gdin Refik Begić, federalni kooridnator za reformu javne uprave gdin Željko Škarica, te predstavnici kantonalnih ministarstva za pravosuđe/pravdu i upravu. 

Tokom diskusije razmatrane su teme koje se odnose na pitanja koja su regulisana kantonalnim zakonim o državnoj službi i Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH: horizontani i vertikalni opseg državne službe, kategorizacija i klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi, napredovanje i unapređenje, prestanak radnog odnosa, kretanje u državnoj službi (mobilnost); mandat u državnoj službi, inflrmacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima.

Eksterni konsultant Dejan Vuruna dao je kratak osvrt na trenutno stanje u primjeni kantonalnih zakona te usporedio sa rješenjima na nivou institucija BIH, Brčko Distrikta i entiteta RS.

Učesnici su dalje diskutovali o utvrđivanju zajedničkih principa službeničkog sistema u Federaciji BiH razmatrajući opcije donošenja jedinstvenog zakona  ili krovnog zakona koji bi se dalje primjenjivao u kantonima.

Dnevni red možete pogledati ovdje.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;