BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Ilidža, povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, planira realizaciju jednodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu: „Zaštita prava osoba sa invaliditetom“,

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, Ilidža, 04. decembar 2023. godine

Ciljna grupa: zaposlenici Općine Ilidža (državni službenici i namještenici)

Očekivani ishod: Po završetku programa, polaznici su svjesni značaja izgradnje politika i propisa u oblasti invalidnosti koji trebaju biti uspostavljeni na ljudskim pravima i socijalnom modelu, te će raditi na smanjenje prepreka koje mogu biti fizičke prirode ali i prepreka u vdiu zakona i politika koje utiču na sudjelovanje osoba sa invaliditetom u društvu.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici Općine Ilidža, koji blagovremeno izvrše regis-traciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neo-phodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno bu-du informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe). 

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 28. novembar.2023. godine

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line plat-formi koja je u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj tele-fona: 033/407-388.


Opšte informacije

Broj posjeta

245

Broj prijava

21

Realizatori programa

1. Dobrica Jonjić

Koordinatori programa

1. Amina Bajraktarević


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti