BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu planira realizaciju jednodnevnog online programa stručnog usavršavanja na temu "Razvoj programskog budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Mjesto i datum održavanja: Online, 12.10.2023. godine

Primarna ciljna grupa: Državni službenici u ministarstvima finansija na federalnom i kantonalnom nivou i državni službenici u službama za finansije jedinica lokalne samouprave koji rade na poslovima planiranja, praćenja, pripreme i izvršenja budžeta.

Sekundarna ciljna grupa: Državni službenici i zaposlenici koji kod budžetskih korisnika rade u sektorima, odsjecima za finansije na poslovima pripreme i izrade finasijskih zahtjeva

Sadržaj:

MODUL 1: Definicije i koncepti programskog budžetiranja -Zakonski okvir u postupku planiranja i izrade budžeta; -Detaljni koraci procesa koji se koriste prilikom izrade budžeta u programskom formatu.

MODUL 2: Ciljevi programskog budžeta - Upoznavanje i sticanje znanja i vještina kako i na koji način izvršiti detaljnu i objektivnu analizu odabira ciljeva programskog budžeta.

MODUL 3: Razlike, prednosti i nedostaci programskog u odnosu na linijski budžet - Simulacija popunjavanja i unosa svih parametara, kako linijskog tako i programskog budžeta, kao i njihovo međusobno upoređivanje s ciljem kreiranja kvalitetnijih finansijskih zahtjeva.

Metodološki pristup: Kombinovano predavanje kroz predstavljanje praktičnih i konkretnih primjera i rad na praktičnim vježbama.

Očekivani ishodi: Polaznici će biti educirani u postupku konsultacija po pitanju programskog budžeta, izrade komponenti programskog budžeta, te cjelokupnog postupka kreiranja i unosa komponenti u programski budžet.

Važno- Način prijavljivanja:


1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 06.10.2023. godine.

Napomene: Prijavom na program stručnog usavršavanja u organizaciji Agencije, svi polaznici su saglasni da Agencija može sačiniti  audio – vizuelni zapis istog, te ga učiniti dostupnim javnosti putem društvenih mreža i drugih platformi u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.