BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja - Škola stranih jezika, planira realizaciju višednevnog programa stručnog usavršavanja na temu “Osnove poslovnog engleskog jezika”, Online u periodu od 11.09. – 30.09.2023. godine.

Mjesto i planirana dinamika: Online, 2 blok nastavne jedinice dva puta sedmično, sa početkom od 8,00 sati.

Vremensko trajanje programa: 12 nastavnih jedinica po polazniku x 45 minuta 

Metodološki pristup: 

MODUL 1: Profesije i pozicije u institucijama; Predstavljanje na engleskom jeziku, upoznavanje, diskusija o zanimanjima, igranje uloga, osnovni pojmovi/fraze u okviru interne/eksterne komunikacije u institucijama obrada osnovnih fraza iz poslovnog okruženja;

 MODUL 2: Formalne i neformalne fraze u poslovnom okruženju, diskusija i izlaganje argumenata na engleskom jeziku; Zakazivanje sastanaka i učestvovanje na sastancima, pregovaranje, iznošenje prijedloga, diskusija o aktuelnim temama (politics, environment, health, corruption, religion, human rights, etc)

 MODUL 3: Vještine pisanja dopisa na engleskom jeziku Praktične vježbe upotrebe usvojene terminologije, gramatička, stilska, kulturološka pravila kod pisanja dopisa)

Za aktivno učešće neophodno je obezbijediti tehničke uslove koji podrazumijevaju adekvatnu internet konekciju, te računar/laptop sa kamerom i mikrofonom radi aktivne komunikacije sa realizatorom.

Metodološki okvir: Izlaganje, diskusija, individualni rad, grupni rad, praktične vježbe, slušanje, prezentiranje, itd.

Ciljna grupa: Državni službenici (i namještenici) koji rade na poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija, a posjeduju nivo A2/B1 i više Zajedničkog evropskog referentnog okvira za učenje i podučavanje stranog jezika (A1, A2, B1, B2, C1 i C2). Ostali državni službenici i namještenici (Poželjno je da na obukama učestvuju i namještenici koji u obavljanju svakodnevnih poslova komuniciraju sa strankama na engleskom jeziku, a do sada nisu imali priliku učestvovati na sličnim obukama).

Očekivani ishodi:


-Unaprijediti vještine korištenja engleskog jezika u poslovnom okruženju (formalni/poluformalni/neformalni sastanci, konferencije, obuke)

-Unaprijediti vokabular/fraze iz oblasti poslovne upravne/pravne/ekonomske terminologije (zavisno od strukture grupe adekvatno prilagoditi terminologiju)

-Unaprijediti vještine pisanja dopisa, emailova, izvještaja, sažetaka na engleskom jeziku (gramatička, stilska, kulturološka pravila)

Krajnji rok za prijavu je: 06.09.2023. godine ili do popune grupe.

Važno- Način prijavljivanja:

1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 


Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.