BHS

Realizovana dvodnevna radionica na temu planiranja ljudskih resursa (HR planning)

Uz podršku SIGMA-e (Support for Improvement in Governance and Management) i SIGMA eksperata,  Agencija za državnu službu Federacije BiH, realizovala je dvodnevnu radionice na temu planiranja ljudskih resursa (HR planning).

Cilj  radionice bio je pružiti polaznicima razumijevanje savremenih koncepata planiranja ljudskih resursa i metoda za njihovo postepeno usvajanje u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

Ciljnu grupu činili su zaposlenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima i članovi Mreže za razvoj ljudskih resursa.

Konkretnije, tokom ove radionice predstavljene su metode analize radnog opterećenja  i upoređene sa drugim korisnim alatima za strateško planiranje ljudskih resursa, te su predložena poboljšanja procesa planiranja ljudskih resursa.

Tokom praktičnog rada, učesnici su identifikovali elemente koje treba unaprijediti u svojim trenutnim praksama kako bi postigli moderan proces strateškog planiranja ljudskih resursa.

Ovu aktivnost Agencija organizuje u saradnji sa SIGMA-om, a na osnovu preporuka Evropske komisije u okviru rada Posebne skupine za reformu javne uprave između BiH i EU.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;