BHS

Realizovan program „Učešće građana u procesu kreiranja politika i donošenju odluka na lokalnom nivou

Agencija za državnu službu Federacije BiH zajedno sa OSCE Misijom u BiH, u periodu od 24.10. do 08.11.2023. godine, realizovala je tri jednodnevne radionice na temu „Učešće građana u procesu kreiranja politika i donošenju odluka na lokalnom nivou“, i to:

  •  Za zaposlenike jedinica lokalne samouprave regionalnog lokaliteta Tuzla, u Lukavcu, 24.10.2023.godine;
  •  Za zaposlenike jedinica lokalne samouprave regionalnog lokaliteta Ilidža, Vitez i Bosanski Petrovac, te kantonalnih organa uprave KS, SBK i USK, na Vlašiću, 07.11.2023.godine;
  •  Za zaposlenike  jedinica lokalne samouprave regionalnog lokaliteta Tomislavgrad, te kantonalnih organa uprave HNK i ZHK, u Ljubuškom,  08.11.2023. godine.

Svrha ovog programa bila je profesionalno osposobljavanje i praktična obuka zaposlenika organa uprave u oblasti učešća građana u procesima kreiranja javnih politika i donošenju odluka. 

Kroz prezentaciju od strane realizatora ovog događaja, te kroz praktične primjere i vježbe, polaznici su imali priliku upoznati se sa: Zakonodavnim okvirom; Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH i FBIH; Praksama različitih institucionalnih nivoa; Mehanizmima za učešće građana; Građanskim aktivizmom; Tehnikama za animiranje građana za učešće u procesima donošenja odluka; Proaktivnom transparentnosti kao djelu reforme javne uprave; Smjernicama za provedbu standarda proaktivne transparentnosti i online alatima za samoprocjenu ispunjenosti standarda, te Nivoima učešća građana na lokalnom nivou – mogućnostima i koristima.

Nakon realizovanih vježbi/studija slučaja realizatori su analizirali svaku ulogu ponaosob, te dali upute za eventualne slične situacije u praksi. 

U evaluacijskim obrascima 92% polaznika je naglasilo da su primjeri iz prakse bili vrlo korisni i da će im ova edukacija omogućiti razvijanje vještina i primjenu znanja u praksi.

Polaznici su takođe naveli da će im nova saznanja pomoći u:

  • Boljoj organizaciji javnih rasprava
  • Poboljšanju transparentnosti u svom poslu
  • Razvoju novih mehanizama za učešće gradjana u javnim raspravama
  • Konsultacijama građana i vlasti
  • Pripremi plana Javnih konsultacija

Polaznici programa su pokazali veliko interesovanje za ovu temu. Uputili su pohvale za organizaciju i realizaciju programa, te pokazali interesovanje za daljim učešćem u programima stručnog usavršavanja. 

Učešće u radionicama je uzelo ukupno 59 polaznika.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;