BHS

Realizovane online konsultacije na temu Raspolaganje imovinom JLS

U petak, 26. maja 2023. godine  u vidu online konsultacija realizovan je program stručnog usavršavanja “Raspolaganje imovinom JLS“. 20 učesnika iz  jedinica lokalne samouprave i drugih organa uprave u Federaciji BiH su imali priliku,  kroz diskusiju, vođeni mentorstvom Jasmine Hasanefendić Šimleša, iznijeti izazove s kojima se suočavaju u svakodnevnoj praksi.

Neke od tema koje su obrađene tokom radionice: 

- Upravljanje imovinom u BiH

- (Ne) postojanje pravnog okvira ma nivou BiH

- Pojam I principi upravljanja imovinom JLS

- Raspolaganje imovinom JLS; Pravni okvir

- Vlasništvo pravnih osoba javnog prava

- Postupci raspolaganja

-      Izrada ažurnog i transparentnog Registra imovine JLS

- Preduslov za dobro upravljanje i raspolaganje – Ragistar

- Određivanje namjene nekretnina kroz Registar

- Akcioni plan upravljanja nekretninama

- Strategija upravljanja imovinom; elementi Strategije

Učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo realizacijom   konsultacija,   odgovorima   na postavljena   pitanja   i   predstavljenim   primjerima   iz   prakse.   Putem evaluacije  realizatoricu su ocijenili najvišom ocjenom, te su predložili organizovanje što većeg broja edukacija uživo u narednom periodu. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

195
POPULARNO
;