BHS

Stanje kadrova u državnoj službi

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa SIGMA principom 3-Državna služba i upravljanje ljudskim resursima i Preporukama podgrupe za reformu javne uprave EU-BiH, daje svakodnevni statistički prikaz o stanju kadrova u državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pretraga podataka omogućena je po nivou vlasti i organu državne službe, sa vremenskim okvirom od 01.01.2021. godine. Statistički prikaz rezultat je pojedinačnih unosa unutar Registra koji Agencija ažurira na osnovu dostavljenih podataka iz organa državne službe. Dodatnom revizijom podataka od strane Agencije i organa državne službe uslijedit će izmjene statističkog prikaza, a sve u cilju transparentnosti i pružanja informacija javnosti o broju zaposlenih u strukturama državne službe u Federaciji BiH.

Stanje kadrova u državnoj službi, pogledajte na linku: https://www.adsfbih.gov.ba/AgencyWorkPlan/StaffCondition


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;